Všeobecné obchodné podmienky pre BestGrow.sk

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi predávajúcim (ďalej len „predávajúci“ a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) v oblasti predaja tovaru v internetovom obchode www.bestgrow.sk prevádzkovaným firmou MK TECH TRADE,  s. r. o. a jej zákazníkmi.

I.I PREVÁDZKOVATEĽ / PREDÁVAJÚCI
Predávajúci: Predávajúcim je spoločnosť MK TECH TRADE, s. r. o. so sídlom: Oščadnica 1338, 023 01 Oščadnica  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 61764/L. Táto spoločnosť je registrovaným podnikateľským subjektom s IČO 46911901 a registrovaným platcom DPH s DIČ 2023640740, ponúkajúcim tovar prostredníctvom internetového obchodu www.bestgrow.sk.
I.II  KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO PRE KUPUJÚCICH
Obchodné meno: MK TECH TRADE, s.r.o.
Sídlo: Oščadnica 1338, 023 01 Oščadnica
IČO: 46 911 901
DIČ: 2023640740
IČ DPH: SK2023640740
Tel.: +421 918 515 967, pondelok až piatok: 8.00 - 16.00 hod.
 
I.III KUPUJÚCI
Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá objedná tovar alebo služby ponúkané na internetových stránkach BestGrow.sk vyplnením elektronického formulára alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Kupujúci – podnikateľ, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná tovar alebo služby ponúkané na internetových stránkach BestGrow.sk vyplnením elektronického formulára alebo prostredníctvom elektronickej pošty a ktorej zakúpený tovar a služby slúžia na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Kupujúci pri realizovaní obchodných vzťahov poskytuje predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, ktoré sú pre bezproblémové vybavenie objednávky nutné, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené v nákupných dokladoch.
Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, v plnom rozsahu im rozumie, súhlasí s nimi a súhlasí s tým, že sa tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadne pri reklamácii tovaru alebo vrátení tovaru.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov či firemných log predávajúceho alebo ďalších spoločností, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou ustanovené inak.

I.IV  KONTROLNÝ ORGÁN
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, 011 79 Žilina

II. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou súvisiacou s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (poskytnutie mena a adresy dodania).

III. VZNIK KÚPNEJ ZMLUVY

Po splnení všetkých náležitostí objednávky, kúpna zmluva uzatváraná na diaľku vzniká okamihom doručenia objednávky predávajúcemu. Predávajúci všetky údaje uvedené v objednávke preberá v dobrej viere a nezodpovedá za omeškanie dodávky a náklady kupujúceho, vzniknuté z dôvodu nesprávne uvedených údajov.
 
IV.I ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM

Kupujúci-spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Toto právo platí aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si spotrebiteľ vyzdvihne osobne na našom odbernom mieste. Predávajúcemu musí byť vrátený nepoužitý kompletný tovar v pôvodnom stave, v pôvodnom a originálnom balení tak, ako pri prevzatí so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Tovar nie je možné posielať na dobierku, v takomto prípade tovar nebude prevzatý. Predávajúci vráti cenu za tovar kupujúcemu-spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. 
 
V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
 
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.
 
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spolu s tovarom poskytnuté darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
  
IV.II  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY V PRÍPADE VEĽKOOBCHODNEJ SPOLUPRÁCE
V prípade, ak tovar nakupujete veľkoobchodne v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, o čom rozhoduje uvedenie IČO, právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
 
V. NEÚPLNOSŤ OBJEDNÁVKY
Ak objednávka neobsahuje všetky potrebné podstatné údaje, prípadne niektoré údaje sú zjavne nesprávne, považuje sa za neúplnú. Predávajúci vyzve kupujúceho k jej doplneniu. Objednávka sa potom považuje za doručenú až v okamihu, keď boli predávajúcemu preukázateľne doručené všetky podstatné údaje od kupujúceho. V prípade, že kupujúci uviedol nesprávne identifikačné údaje, fakturačnú adresu vrátane všetkých náležitostí súvisiacich s vedením daňovej a účtovnej evidencie, adresu doručenia, alebo telefonický kontakt, nesie kupujúci zodpovednosť za prípadné omeškanie dodania tovaru a služieb, ako aj za všetky škody a náklady spôsobené predávajúcemu v súvislosti s použitím  nesprávne zadaných údajov. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov a škôd, ktoré mu takto vzniknú.
 
VI. OBJEDNÁVANIE TOVARU
 
VI.I  PRIHLASOVACIE ÚDAJE KUPUJÚCEHO PRI REGISTRÁCII
Pre umožnenie prístupu kupujúceho k elektronicky zadaným objednávkam na e-shope www.bestgrow.sk, má kupujúci k dispozícii prihlasovacie údaje pozostávajúce z prihlasovacieho mena a hesla. Kupujúci je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje a neumožniť tretím osobám ich použitie. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prihlasovacie údaje a/alebo sa prihlasovacie údaje dostali do rúk tretích osôb z dôvodov na strane kupujúceho.
 
VI.II   NÁKUP TOVARU

Pre orientáciu v prostredí e-shopu slúži ľavá lišta – kliknutím na názov kategórie sa rozbalia všetky podkategórie danej sekcie. Uprostred nášho e-shopu sa následne zobrazia zmenšené náhľady tovarov v danej kategórii. Kliknutím na obrázok sa zobrazí detailný popis k danému produktu. V prípade záujmu o daný tovar je potrebné zadať do kolónky požadovaný počet kusov a následne kliknúť na ikonku košík.
 
VI.III NÁKUPNÝ KOŠÍK
V okamihu vloženia tovaru do košíka ešte objednávka nie je záväzná a objednávku je možné kedykoľvek zrušiť. Kliknutím na ikonu „nákupný košík“ sa zobrazí obsah nákupného košíka. Tu je možné upravovať počty kusov daných produktov alebo ich vymazať. Po predošlých úpravách je možné pristúpiť k záväznej objednávke.
 
VI.IV BALNÉ
Predávajúci si za zabezpečenie tovaru a balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu pri jeho preprave. Ochrana a riadne zabezpečenie tovaru pred jeho odoslaním je pre predávajúceho samozrejmosťou, za ktorú si nežiada žiaden príplatok.
 
VI.V SPÔSOB DORUČENIA
Spôsob doručenia a platby je podrobne opísaný v sekcii Doprava a platba.

VII. PLATBA
Dobierka – za zakúpený tovar zaplatíte priamo kuriérovi, prípadne zamestnancovi pošty pri preberaní tovaru do vlastných rúk. Po odoslaní objednávky obdržíte faktúru.

Prevod peňazí na účet - po spracovaní platby a prijatí peňazí na účet Vám bezodkladne tovar zašleme na Vami uvedenú dodaciu adresu. Po odoslaní objednávky obdržíte faktúru.

Platba pri osobnom odbere – za tovar alebo služby zaplatíte osobne, priamo v sídle našej firmy. Ihneď po zaplatení za tovar alebo služby obdržíte pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladne

Online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron – za tovar alebo služby zaplatíte prostredníctom platobnej brány Besteron

VIII. FAKTÚRA
Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho www.bestgrow.sk  je kupujúcemu dodaná faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Faktúra je vždy zaslaná prostredníctvom emailu najneskôr do 14 dní od zakúpenia tovaru kupujúcim.

IX. NEWSLETTER
Ak kupujúci pri odoslaní objednávky na stránke www.bestgrow.sk potvrdí, že chce, aby mu bol zasielaný newsletter (tj. elektronickou poštou poskytované informácie o ponuke predávajúceho, akciách, výhodách produktov, a pod.), zároveň tým vyjadruje súhlas s tým, aby boli jeho osobné údaje používané pre účely takejto komunikácie zo strany predávajúceho. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek prostredníctvom elektronickej pošty kontaktovať stránku www.bestgrow.sk a zrušiť svoj súhlas so zasielaním newslettera, a tým zároveň zrušiť súhlas s takýmto použitím jeho osobných údajov predávajúcim. Prípadne môže kupujúci inou zákonom stanovenou formou takýto súhlas zrušiť.
 
X.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1. 2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na e-shope www.bestgrow.sk a vzťahujú sa na všetky objednávky kupujúceho odoslané predávajúcim od termínu ich zverejnenia.