Všetky osobné údaje zákazníkov (meno, adresa, telefón, e-mail, nakupovaný tovar, dotazy k tovaru a pod.) získané prevádzkovaním eshopu bestgrow.sk považujeme za celkom dôverné a pracujeme s nimi s maximálnou opatrnosťou.
Na základe nového Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba Nariadenie GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti MK Tech Trade , s. r. o.  s Nariadením GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Vás informujeme, akým spôsobom pracujeme s vašimi údajmi.
 
 
I.  SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
- ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
-  kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov:
1. identifikačné údaje – meno a priezvisko, IČO / DIČ u podnikateľov
2. kontaktné údaje - osobné a kontaktné údaje, predovšetkým e-mail, telefón, adresa pre doručenie a fakturáciu
3. údaje o objednávkach - informácie o nakupovanom tovare, spôsobe dopravy a platby
 

V prípade nákupu tovaru prostredníctvom eshopu a dodania požadovaného tovaru konečnému zákazníkovi je právnym základom spracovania osobných údajov  článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané počas doby plnenia zmluvy o kúpe tovaru, ako aj počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar a sú nevyhnutné pre riadne vybavenie, doručenie objednávky a vybavenie reklamácie.

 

V prípade registrácie v eshope je právnym základom spracovania osobných údajov  článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje sú nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v eshope a sú spracovávané počas trvania registrácie.
 
II.    Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí aj so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácii a obchodných ponukách kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.
 
III.    Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke realizované z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo.
 
IV.    Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb doručujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.
 
V.    Osobné údaje kupujúceho môže predávajúci spracovávať aj z dôvodu uplatnenia práv a právnych nárokov (napr. neuhradená pohľadávka), ako aj z dôvodu prebiehajúcich kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobných dôvodov.
 
VI.   V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci ako spracovateľ realizuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo sú v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
- požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
- požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 
VII.    Ak kupujúci požiada o informácie a spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie zdieľať.