1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o zistených vadách do 24 mesiacov informovať predávajúceho. 

2. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V tomto oznámení musí kupujúci uviesť zistené vady, tzn. uviesť, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.

3. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry tovaru, ktorého vady sú reklamované a písomný popis reklamácie, ak tak nebolo uskutočnené elektronickou formou.

4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z užívania tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru, takisto ako škôd spôsobených chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie o postupe a spôsobe vybavenia reklamácie.

7. Zákonom stanovená záruka na tovar je 24 mesiacov.

Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii emailom: info@bestgrow.sk

Reklamovaný tovar kupujúci zašle spolu s Odstúpením od kúpnej zmluvy,  kde uvedie dôvod reklamácie a spôsob jej vybavenia (výmena za nový rovnaký tovar alebo vrátenie peňazí) a s faktúrou zakúpeného tovaru na adresu:  MK TECH TRADE, s. r. o., Oščadnica 1338, 023 01 Oščadnica, Slovenská Republika. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci doporučene a bez dobierky. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám.
V prípade uznania reklamácie tovaru predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti o odstúpenie od zmluvy/reklamácie tovaru.